W życiu doczesnym tajemnicą owocnej działalności człowieka jest zjednoczenie z Bogiem - Ks. Bp Adolf Piotr Szelążek 1865-1950 ******* Kontakt z autorem strony: o. Vitold-Yosyf Kovaliv, vul. Kardashevycha, 1 35800 m. Ostroh, Rivnenśka obl., Ukrajina ******* kovaliv*ostroh.uar.net ******* adolf.blox.pl ******* tel. fax +380 3654 2-30-38 ******* Adres dla korespondencji w Polsce: ks. Witold Józef Kowalów skr. poczt. 9, 34-520 Poronin ***** Wszelkie uwagi i propozycje mile widziane. Sursum corda!
Blog > Komentarze do wpisu
Prace doktorskie o ks. bpie A.P. Szelążku

Prace doktorskie

o ks. bpie A.P. Szelążku

Biskupa Adolfa Piotra Szelążka

koncepcja teologii


autor: dr Leszek Robert Zygner
promotor: ks. prof. zw. dr hab. Lucjan Balter
uczelnia: ATK, Wydział Teologiczny (Warszawa 1997)

Krótka charakterystyka pracy
(wg: http://bazy.opi.org.pl/raporty/opisy/synaba/71000/sn71878.htm)

Praca dotyczy koncepcji teologii w ujęciu biskupa Adolfa Piotra Szelążka. Jej celem było wydobycie z całości dzieł biskupa uprawianej przez niego teologii, ukazanie jej cech charakterystycznych oraz dokonanie jej krytycznej oceny. Jak się udało ustalić badana koncepcja teologii należała do nurtu kerygmatyczno-pastoralnego, stanowiła zwarty system myślowy, uporządkowany pod względem metodologicznym. Pomimo marginalnych braków pod względem formy i treści (np. brak szerszego horyzontu eschatologicznego), stanowiła znaczący krok ku odnowie teologii katolickiej. Praca składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono uwarunkowania historyczne, środowiskowe oraz osobowościowe teologii biskupa Adolfa Piotra Szelążka. W rozdziale drugim zwrócono uwagę na elementy formalno-metodologiczne badanej koncepcji. W rozdziale trzecim omówiono zasadnicze zagadnienia apologetyczno-dogmatyczne wspomnianej koncepcji teologicznej. Rozdział czwarty poświęcono zagadnieniom z zakresu teologii rzeczywistości ziemskich.


Chrystocentryzm

moralności chrześcijańskiej

w pismach Ks. Bpa A. P. Szelążka

autor: dr Elżbieta Karwowska (s. Beniamina – Terezjanka)
promotor: ks. dr hab. Marian Eugeniusz Graczyk
uczelnia: ATK, Wydział Teologiczny (Warszawa 1999)

Krótka charakterystyka pracy
(wg: http://bazy.opi.org.pl/raporty/opisy/synaba/79000/sn79230.htm)

Celem pracy było uzyskanie odpowiedzi na pytanie: w czym wyraża się chrystocentryzm moralności chrześcijańskiej w ujęciu Ks. Bpa A. P. Szelążka? Źródło pracy stanowiły wszystkie pisma (drukowane i rękopisy) Biskupa Łuckiego dostępne w: Archiwum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Archiwum Diecezjalnym w Siedlcach i Płocku, Państwowym Archiwum w Łucku oraz w Archiwum Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej. W opracowaniu posłużono się metodą analityczno-syntetyczną. Rozprawa składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym rozdziale ukazano osobę Chrystusa jako podstawę moralności chrześcijańskiej. W rozdziale drugim przedstawiono imperatyw naśladowania Chrystusa, jako założenie wyjściowe w kształtowaniu postaw moralnych. Chrystocentryczne ujęcie zagadnień moralnych znajduje swoje apogeum w rozdziale trzecim, w którym ukazano wizję moralnego odrodzenia świata w duchu prawa Chrystusa. W rozwiniętej przez Biskupa Łuckiego koncepcji odnowy najbardziej widoczna staje się jego duszpasterska troska i wrażliwość na znaki czasu.


sobota, 24 grudnia 2005, kovaliv

Polecane wpisy

zobacz księgę gości

dopisz się do księgi

ЛОТ "Пошук" uahistory Vesna